TẠO TRUY VẤN TÌM KIẾM SÁNG CHẾ
Tên trường
Biểu thức
Ví dụ
 
Tên sáng chế: máy cắt lúa
IPC: F21F*
       
Ngày theo chuẩn: (dd/MM/yyyy)
   
STT
Tên sáng chế
Tên tác giả